CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

Dự toán và báo cáo tài chính quí 1 năm 2020

   - Vào link qui 1 nam 2020.pdf để xem chi tiết công khai tài chính 

Quí 2 năm 2020

   - Vào link qui 2 nam 2020.pdf để xem chi tiết công khai tài chính

Quí 3 năm 2020

   - Vào link qui 3 nam 2020.pdf để xem chi tiết công khai tài chính

Quí 4 năm 2020

  - Vào link qui 4 nam 2020.pdf để xem chi tiết công khai tài chính

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2021

Dự toán và báo cáo tài chính quí 1 năm 2021

   - Vào link qui 1 nam 2021.pdf để xem chi tiết công khai tài chính

Dự toán và báo cáo tài chính quí 2 năm 2021

   - Vào link quí 2 năm 2021.pdf để xem chi tiết công khai tài chính